Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri na spletni strani Paranoid.si

Splošne določbe

Spletni metal časopis Paranoid (v nadaljevanju: izvajalec) izvaja na svoji spletni strani https://www.paranoid.si nagradne igre. Nagradne igre v večini primerov izvaja v sodelovanju z različnimi glasbenimi skupinami, ki izvajalcu zagotovijo različne materialne nagrade (različni nosilci zvoka (CD, kaseta ali vinilna plošča), oblačila (kratke majice ali puloverji) in drugi dodatki, izdelani z dizajnom skupine) ter organizatorji koncertnih dogodkov, ki izvajalcu v namen promocije lastnega dogodka zagotovijo dogovorjeno število vstopnic, ali nagrado zagotovi v lastni režiji.

Ta pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri na spletni strani izvajalca v nadaljevanju podrobno opisujejo in določajo način izvedbe nagradnih iger, katerih namen je promocija posamezne glasbene skupine, koncertnega dogodka ali spletnega časopisa izvajalca. Pravila in pogoji za sodelovanje so ves čas objavljeni na naslednjem spletne naslovu: https://www.paranoid.si/nagradne-igre.

S temi pravili in pogoji izvajalec določa pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v posamezni nagradni igri. S pristopom k sodelovanju v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so prebrali pogoje nagradne igre, se z njimi strinjajo in jih v celoti sprejemajo.

Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, starejše od 18 let s stalnim ali začasnim prebivališčem v državi članici Evropske unije, ki sprejemajo ta pravila in pogoje nagradne igre in bodo v opredeljenem obdobju izpolnile vse potrebne korake za sodelovanje. Organizator ne sprejema odgovornosti za primer sodelovanja oseb, ki bodo lažno izkazovale starost nad 18 let. Sodelovanje v nagradni igri je prostovoljno. Ker izvajalec ničesar ne prodaja, nakup česar koli tudi ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Udeleženci sami krijejo vse morebitne stroške sodelovanja v nagradni igri. Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le enkrat. V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati pravnim osebam. V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati osebam, ki skrbijo za izdelavo vsebin izvajalca, in njihovim sorodnikom.

Trajanje nagradne igre in potek sodelovanja

Trajanje nagradne igre oziroma njen zaključek je zmeraj vidno izpostavljen na vrhu besedila nagradne igre. Posamezna nagradna igra traja po navadi od ponedeljka do nedelje, izjemoma lahko traja manj ali več časa, objavljena pa je na spletni strani izvajalca: https://www.paranoid.si/nagradne-igre.

Po objavi na spletni strani izvajalca se besedilo nagradne igre objavi tudi v obliki novice na spletni strani izvajalca, na spletnem forumu izvajalca ter na družbenih omrežjih izvajalca:
Novice: https://www.paranoid.si/novice
Forum: https://forum.paranoid-zine.com/
Facebook: https://www.facebook.com/paranoidmetalwebzine
Instagram: https://www.instagram.com/paranoid_zine/

V naslovu besedila nagradne igre, ki je podobno promocijskemu besedilu, je navedena glasbena skupina, ime organizatorja koncertov ali katero koli drugo ime, iz katerega je možno razbrati njeno vsebino. Vrsta nagrade in število nagrad so zmeraj sestavni del besedila nagradne igre. Nagradna igra zmeraj vsebuje vprašanje, na katero mora udeleženec v objavljenem časovnem roku pravilno odgovoriti. V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki sprejmejo pravila in pogoje nagradne igre. V nagradni igri uspešno sodelujejo polnoletne osebe, ki poleg svojega odgovora navedejo tudi svoje ime, priimek in e-poštni naslov.

Žrebanje in nagrada

Žrebanje poteka en (1) dan po poteku nagradne igre. Žrebanje ni javno. Izmed vseh udeležencev nagradne igre, ki izpolnijo vse potrebne korake za sodelovanje in pravilno odgovorijo na nagradno vprašanje, se izžreba od števila nagrad odvisno število nagrajencev.

V žrebanju sodelujejo vsi, ki v času nagradne igre izpolnijo vse potrebne korake za sodelovanje v nagradni igri. Žreb se izvede s pomočjo računalniške aplikacije, ki vsem sodelujočim, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje, omogoča enake možnosti izžrebanja. O nagradnem žrebanju se ne vodi zapisnik. Rezultati žrebanja bodo na dan žreba javno objavljeni z imenom in priimkom nagrajencev na spletni strani, forumu in družbenih omrežjih izvajalca. Nagrajenci so o nagradi obveščeni po elektronski pošti na e-poštni naslov, ki so ga navedli ob oddaji svojega odgovora. Po elektronski pošti prejmejo nagrajenci tudi podrobna navodila glede prevzema nagrade. Rezultat nagradne igre je dokončen in pritožba nanj ni možna.

Obveščanje in objava nagrajenca ter prevzem nagrade

Vsak nagrajenec bo o nagradi obveščen preko zasebnega elektronskega sporočilo na e-poštni naslov, ki ga je navedel ob oddaji svojega odgovora. Vsak nagrajenec mora v roku petih (5) dni po prejemu obvestila o žrebu izvajalcu posredovati svoje osebne podatke: ime in priimek ter naslov. Posredovanje vseh teh podatkov je pogoj za izročitev nagrade prejemniku po navadni pošti. V primeru, da nagrajenec zahtevanih podatkov ne posreduje v roku, se šteje, da se nagradi odpoveduje. Nagrajenec bo o podrobnih navodilih glede prevzema nagrade obveščen v elektronskem sporočilu s strani izvajalca. Nagrajenec s sodelovanjem v nagradni igri soglaša, da se podatki o njegovem imenu, priimku in prejeti nagradi javno objavijo na spletni strani, forumu in družbenih omrežjih izvajalca ter v povezanih objavah, ki promovirajo dotično nagradno igro, za kar od organizatorja ne bo zahteval nikakršnega plačila ali odškodnine.

Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva, zamenjava nagrade ni mogoča.

Nagrado bo nagrajenec prejel v roku 14 dni po koncu nagradne igre oziroma najkasneje 14 dni po žrebu. Morebitne stroške, ki so povezani s pridobitvijo ali z uporabo nagrade, krije nagrajenec sam.

Izvajalec si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

  • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
  • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
  • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
  • izžrebanec pravočasno ne posreduje točnih in pravilnih zahtevanih podatkov.

Davki in akontacija dohodnine

Nagrade podarjajo glasbene skupine (različni nosilci zvoka (CD, kaseta ali vinilna plošča), oblačila (kratke majice ali puloverji) in drugi dodatki, izdelani z dizajnom skupine), organizatorji koncertnih dogodkov (vstopnice za koncertni dogodek) ali izvajalec. Ker skupna vrednost posamezne nagrade oziroma dobitka v nagradnem žrebanju ne presega 42 EUR, se ta nagrajencem po Zakonu o dohodnini ne všteva v davčno osnovo in se ne odvede akontacija dohodnine, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika.

Varstvo osebnih podatkov

Udeleženci v nagradni igri soglašajo, da izvajalec obdeluje njihove osebne podatke skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07), Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in drugimi predpisi.

Izvajalec bo osebne podatke uporabil za potrebe izročitve nagrade. Izvajalec se zavezuje, da podatki, ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakor koli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre (posredovanje naslova bivališča glasbeni skupini ali organizatorju koncertnih dogodkov v namen pošiljanja nagrade po navadni pošti).

Udeleženec je s sprejemom teh pravil in pogojev za udeležbo v nagradni igri seznanjen, da:

  • se bodo pridobljeni osebni podatki obdelovali do izpolnitve namena, za katerega so bili posredovani, oziroma dokler udeleženec ne bo zahteval preklica (umika) oziroma dokler ne bo sporočil zahteve za izbris podatkov;
  • privolitev za obdelavo pridobljenih osebnih podatkov lahko udeleženec kadar koli prekliče tako, da poda pisno zahtevo po e-pošti na paranoid@paranoid.si; pri tem preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelav, ki so se na njeni podlagi izvajale do preklica;
  • ima pravico od izvajalca zahtevati dostop do podatkov, njihov popravek, izbris ali omejitev obdelave ter pravico vložiti ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov in zahtevo za prenos osebnih podatkov, in sicer s pisno zahtevo po e-pošti na paranoid@paranoid.si;
  • ima pravico pri nadzornem organu (Informacijski pooblaščenec RS) vložiti pritožbo, če meni, da obdelava osebnih podatkov ni skladna s predpisi;
  • pridobljeni osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam, razen tistim uporabnikom, ki bi imeli za to podlago v zakonu ali izkazano drugo pravno podlago;
  • upravljavec osebnih podatkov ne sprejema avtomatiziranih odločitev in ne oblikuje profilov.

Odgovornost izvajalca

Izvajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti, ki bi se eventualno lahko pojavila kot posledica nedelovanja lastne spletne strani, ne glede na razloge nedelovanja. Izvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje elektronske pošte in internetne povezave udeleženca ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev. V primeru okoliščin, na katere izvajalec ne more vplivati (višja sila), izvajalec lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo. Izvajalec ne nosi nobene odgovornosti niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebane nagrade. Vsi spori, povezani s pravicami glede lastništva nagrade, ne vplivajo na pravilo, da izvajalec dodeli nagrado tisti izžrebani osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Izvajalec bo nagrado v skladu s pravili izročil nagrajencu oziroma njegovi uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v elektronskem sporočilu, ki ga izvajalec prejme od nagrajenca. Izvajalec ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k nagradni igri izrecno strinjajo.

Končne določbe

Pravila nagradne igre stopijo v veljavo z dnem 1. 1. 2021. Izvajalec si pridržuje pravico do spremembe pravil. O vseh spremembah nagradne igre in pravilih bodo udeleženci obveščeni z objavami na že zgoraj omenjenih komunikacijskih kanalih. Morebitna vprašanja in dodatna pojasnila, ki se pojavijo v zvezi s posamezno nagradno igro, lahko uporabniki pošljejo v obliki e-poštnega sporočila na paranoid@paranoid.si. Vse pritožbe ali ugovore glede nagradne igre rešuje izvajalec in o njih dokončno odloča. Izvajalec nagradne igre je uredništvo spletnega metal časopisa Paranoid. Vse zahteve, komentarje ali pritožbe glede nagradne igre je treba nasloviti na izvajalca.

Maribor, 1. januar 2021

KONCERTI & FESTIVALI
25. 6. 2024
Tolminator Warmup: Vader, Biocancer, Warside
TrainStation SubArt, Kranj
26. 6. 2024
AC/DC
Ernst-Happel-Stadion, Dunaj, Avstrija
27. 6. 2024
Basinfirefest 2024
Spálené Poříčí, Češka Republika
28. 6. 2024
ODPOVEDANO!Cahn Fest 2024
Kipe v Trbovljah
29. 6. 2024
Scorpions
Sportarena, Budimpešta, Madžarska
29. 6. 2024
Black Ritual Graz 2024: Arkona, Irdorath, Blessmon, Karner, Synkende, Draugr
Explosiv, Gradec, Avstrija